ΕΕ: Υπογράφηκε ο Ευρωπαϊκός χάρτης για την αιολική ενέργεια

ΕΕ: Υπογράφηκε ο Ευρωπαϊκός χάρτης για την αιολική ενέργεια

Οι Υπουργοί Ενέργειας 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Αιολικής Ενέργειας (European Wind Charter), την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 στις Βρυξέλλες. Με τον τρόπο αυτό, 26 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμεύθηκαν να λάβουν τα επείγοντα μέτρα που περιγράφονται στο Πακέτο Αιολικής Ενέργειας (Wind Power Package) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο 2023.

Πρόκειται για 15 άμεσες ενέργειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αιολικής αλυσίδας αξίας της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ενεργειών αποτελεί υποχρέωση των εθνικών κυβερνήσεων. Αυτή η ευρεία υποστήριξη δείχνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν κατανοήσει τη στρατηγική αξία της αιολικής ενέργειας και την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της αιολικής βιομηχανίας της Ευρώπης.

Εκτός από τις εθνικές κυβερνήσεις, 300 εταιρείες και οργανισμοί από τον τομέα της αιολικής ενέργειας της Ευρώπης, ανάμεσα τους και η ΕΛΕΤΑΕΝ, έχουν υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Αιολικής Ενέργειας. Με την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αιολικής Ενέργειας, οι 26 χώρες δεσμεύονται να εφαρμόσουν επειγόντως αλλαγές σε τομείς όπως η αδειοδότηση, η χρηματοδότηση και οι διαγωνισμοί αιολικής ενέργειας. Δεσμεύονται επίσης να επενδύσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της αιολικής ενέργειας της Ευρώπης και να υποστηρίξουν τις υποδομές που απαιτούνται για την επέκταση της αιολικής ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να υπάρξει ταχεία εφαρμογή των νέων κανόνων αδειοδότησης βάσει της νέας οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Στους διαγωνισμούς, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν περισσότερο κριτήρια προεπιλογής, όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των δεδομένων. Θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι τιμές των διαγωνισμών θα αναπροσαρμόζονται για να αντικατοπτρίζουν τις αυξήσεις στο κόστος.

Η έλλειψη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής είναι πρόβλημα: τα αιολικά πάρκα κερδίζουν μια δημοπρασία με μια δεδομένη τιμή αλλά όταν παραγγέλνουν τις ανεμογεννήτριές τους, το κόστος έχει αυξηθεί. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης να δημοσιεύουν σαφή χρονοδιαγράμματα διαγωνισμών και 10ετή σχέδια για την επέκταση της αιολικής ενέργειας.

Planning and Management of Solar Power from Space
Συγγραφέας: Παναγιώτης Κοσμόπουλος
ISBN: 9780128233900

Μια ολιστική προσέγγιση απομακρυσμένης παρακολούθησης και πρόγνωσης της διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση μεθόδων γεωπαρατήρησης, προτείνοντας μια εναλλακτική λύση για έξυπνη λήψη αποφάσεων ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας

Αποκτήστε το εδώ!

Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα κράτη μέλη θα κάνουν πλήρη χρήση της ευελιξίας που παρέχεται βάσει των αναθεωρημένων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτοί επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να καλύπτουν ένα ορισμένο ποσοστό του συνολικού κόστους για μια επένδυση π.χ. σε ένα νέο εργοστάσιο για την παραγωγή εξαρτημάτων ανεμογεννητριών. Επίσης, οι κυβερνήσεις δεσμεύονται να προωθήσουν επενδύσεις σε λιμάνια, δρόμους και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για να υποστηρίξουν την επέκταση της αιολικής ενέργειας.

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Αιολική Ενέργεια δεν είναι το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Πακέτου Αιολικής Ενέργειας της Επιτροπής. Έχουν προηγηθεί δύο σημαντικές εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει πρόσκληση 4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας με επιχορηγήσεις που αποσκοπούν στη στήριξη των επενδύσεων στην παραγωγή καθαρής τεχνολογίας. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) άλλαξε πρόσφατα τους κανόνες δανεισμού της για να υποστηρίξει τις επενδύσεις σε εργοστάσια και επίσης θέσπισε ένα νέο σχέδιο αντεγγυήσεων ύψους 5 δισ. ευρώ για την κατασκευαστική βιομηχανία ανεμογεννητριών.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER