Mi.M.E.C: Εκπαιδεύοντας τους φοιτητές του σήμερα για τις απαιτήσεις του αύριο!

Mi.M.E.C: Εκπαιδεύοντας τους φοιτητές του σήμερα για τις απαιτήσεις του αύριο!

Το χάσμα μεταξύ της γνώσης και πρακτικής εφαρμογής των soft και hard skills υπήρξε η αιτία δημιουργίας της Mi.M.E.C. Μιας ομάδας με πορεία συνεχώς τροφοδοτούμενη από τις ανάγκες και με την οπτική των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ. Το ακρωνύμιο, εμπνευσμένο από το κοινό εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ιδρυτικών μελών της ομάδας, αποτελεί μια συντόμευση του ονόματος της Mining and Metallurgical Engineering Community.

Ποια είναι η MiMEC;

Η Mi.M.E.C. αποτελεί μια εθελοντική ομάδα που ξεκίνησε το 2018 από φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. με τις πρώτες δράσεις να υλοποιούνται το 2021. Η ομάδα αποτελείται από 5 μέλη:

Οι δράσεις της ομάδας, απευθύνονται σε φοιτητές όλων των επιπέδων (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες), καθώς και σε νέους αποφοίτους, κυρίως Μεταλλειολόγους - Μεταλλουργούς, Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων και εν γένει όσους ασχολούνται με τους κλάδους της παραγωγής, της διαμόρφωσης και της μεταποίησης πρώτων υλών και μεταλλικών υλικών. Ωστόσο, εναρμονιζόμενοι με την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για διεπιστημονικότητα, οι δράσεις είναι ανοιχτές σε φοιτητές από όλες τις Σχολές ανεξαρτήτως υπόβαθρου.

Hard & Soft skills

Τα hard skills ή αλλιώς τεχνικές δεξιότητες είναι δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την εργασία και αποκτώνται τόσο μέσω της εκπαίδευσης όσο και μέσω της εμπειρίας. Οι τεχνικές δεξιότητες μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Για παράδειγμα, μία τεχνική δεξιότητα μπορεί να είναι η γνώση ενός υπολογιστικού προγράμματος ή η επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα. Ωστόσο, οι τεχνικές δεξιότητες δε συνεπάγονται από μόνες τους επιτυχία στον εργασιακό τομέα αλλά είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν με τις ήπιες δεξιότητες, αλλιώς γνωστές και ως soft skills.

Τα soft skills σχετίζονται με τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που επηρεάζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας τόσο με τους φίλους και γνωστούς μας όσο και με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας. Καθώς η αγορά εργασίας γίνεται όλο και πιο ανθρωποκεντρική, τα soft skills αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ιδρύματα, όπως το Harvard, έχουν υπολογίσει πως πάνω από το 75% των επιτευγμάτων ενός στελέχους οφείλεται στα soft skills και μόλις το 25%, αποδίδεται στις τεχνικές ικανότητες [1].

Παρόλο που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και το εκπαιδευτικό σύστημα, αναγνωρίζουν την αξία των soft skills, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη των εργαζομένων αφορά στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και μόλις το ¼ αφορά στην απόκτηση και εξέλιξη των ήπιων δεξιοτήτων [2].

Στόχοι & σημασία ήπιων δεξιοτήτων

Ως νεοεισαχθέντες προπτυχιακοί φοιτητές, παρατηρήσαμε πως ορισμένες γνώσεις και δεξιότητες θεωρούνται δεδομένες από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), χωρίς όμως να έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία να καλλιεργηθούν αυτές σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το κενό αυτό καλούνται οι φοιτητές να το καλύψουν μόνοι τους και συχνά χωρίς κατευθυντήριες γραμμές. Η μεταφορά αυτών των γνώσεων στις επόμενες γενιές φοιτητών αποτέλεσε το κίνητρο για την ίδρυση της ομάδας.

Οι δράσεις της MiMEC επηρεάζουν τους περισσότερους από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)[3], είτε άμεσα (π.χ. Ποιότητα εκπαίδευσης) είτε έμμεσα (π.χ. Οικολογία). Οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα σύνολο στόχων που τέθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και αφορούν την μελλοντική διεθνή ανάπτυξη υπό συνθήκες πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι στην άμεση σφαίρα επιρροής της ομάδας είναι οι στόχος #4 Ποιότητα στην Εκπαίδευση, ο στόχος #10 Μείωση των ανισοτήτων και τέλος ο στόχος #17 Συνεργασία για την επίτευξη των στόχων.

Μέσα από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των φοιτητών (Στόχος #4), υπάρχει έμμεση επίδραση στον Στόχο #8 της Αξιοπρεπούς εργασίας και ποιοτικής ανάπτυξης, καθώς οι εκπαιδευόμενοι καταρτίζονται και ευαισθητοποιούνται σε θέματα εκπαίδευσης και προόδου. Μέσω των δράσεων της ομάδας σε επτά περιφέρειες της χώρας, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται το σύνολο δεξιοτήτων των φοιτητών από όλη την Ελλάδα οι οποίοι αποκτούν τα απαραίτητα εργαλεία «σήμερα», προκειμένου ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του «αύριο» (Στόχος #10).

Ορισμένα παραδείγματα Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων εκτός Αθηνών των οποίων οι φοιτητές επέλεξαν να συμμετάσχουν, είναι: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχετικός είναι ο χάρτης που ακολουθεί. Τέλος, μέσα από συνεργασίες με άλλες ομάδες, οργανισμούς κ.λπ. καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου των προσφερόμενων δράσεων (Στόχος #17). 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα

Η φοιτητική κοινότητα αγκάλιασε το όραμα της MiMEC, αφού σε περίπου έναν χρόνο ενεργής δράσης έχουμε δεχτεί πάνω από 350 αιτήσεις από φοιτητές 19 διαφορετικών ιδρυμάτων από 7 περιφέρειες της χώρας. Επιπροσθέτως, τόσο μέσα από τις φόρμες αξιολόγησης των συμμετεχόντων όσο και από την τροφοδότηση από τους καθηγητές της ΣΜΜΜ, το αποτύπωμα της προσπάθειας αυτής διαφαίνεται θετικό.

Ενδεικτικές και Μελλοντικές δράσεις

Το περιβάλλον εργασίας γίνεται ολοένα και περισσότερο ανθρωποκεντρικό με ταυτόχρονη αύξηση του βαθμού διεπιστημονικότητας των ομάδων. Είναι πασιφανής, η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για μεταφορά γνώσης αλλά και αποδοτική επικοινωνία. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός πλέον, πέραν από το σχεδιασμό, καλείται να επικοινωνήσει τα στοιχεία του τμήματός του με το τμήμα προώθησης, το οικονομικό τμήμα, το νομικό τμήμα, τους συνεργάτες του με διαφορετικά υπόβαθρα, τους προϊστάμενους, τους υφιστάμενους κ.λπ..

Οι μέχρι τώρα δράσεις της ομάδας, περιστρέφονται κυρίως γύρω από τις ήπιες δεξιότητες (soft skills), καθώς και ορισμένες τεχνικές δεξιότητες (hard skills). Ενδεικτικά ορισμένα από τα θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί είναι η συγγραφή τεχνικών αναφορών, η σωστή δόμηση παρουσίασης, οι τεχνικές διαπραγματεύσεων και η ομαδικότητα.

Τα εν λόγω θέματα έχουν προετοιμαστεί και παρουσιασθεί σε συνεργασία με ειδικούς του κλάδου, όπως η δράση “CV Tips with College Link” και “Tips & Tricks for LinkedIn Beginners with CollegeLink”, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την College Link. Επειδή όμως και οι τεχνικές γνώσεις είναι απαραίτητο κομμάτι της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης, τα σχέδια για τις πρώτες τεχνικές δράσεις μας (workshop, διαγωνισμοί, κ.α.) έχουν ήδη αρχίσει!

Μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας:

Facebook: https://www.facebook.com/MiMeComm

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mi-m-e-c/

Instagram: https://www.instagram.com/mi.m.e.c/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqjCihlWXVS10OftK4q37gw

Ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγές

[1] Η αξία των Soft Skills στην Αγορά Εργασίας, Μ. Μάρκου, Νοέμβριος 2020, Alfavita

[2] 85% of Career Comes From Soft Skills-Need a Crash Course?, V. Gibs, September 2022, Blinkist Magazine

[3] THE 17 GOALS - United Nations, Sustainable Development (un.org)

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER