Το «πράσινισμα» του κατασκευαστικού τομέα της ΕΕ απαιτεί νέες επαγγελματικές δεξιότητες

Το «πράσινισμα» του κατασκευαστικού τομέα της ΕΕ απαιτεί νέες επαγγελματικές δεξιότητες

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Centre for the Development of Vocational Training, CEDEFOP) δημοσίευσε δεδομένα (data insights) σχετικά με τις τάσεις και τις προκλήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για τους εργαζόμενους με προσόντα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολεί περίπου 13,5 εκατομμύρια άτομα (6,6% της απασχόλησης στην ΕΕ-27 το 2021). Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα αυξάνεται, το CEDEFOP παρατηρεί, μεταξύ άλλων, κάποια απότομη αύξηση της ζήτησης για δεξιότητες, όπως η χρήση λογισμικού CAD, η ψηφιακή συνεργασία και ο δημιουργικός σχεδιασμός.

Το CEDEFOP προβλέπει επίσης ότι, λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για την αντικατάσταση όσων αποχωρούν, σε όλα τα επίπεδα προσόντων: εργάτες κατασκευών, τεχνικοί & μηχανικοί κατασκευών και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Τέλος, το CEDEFOP υπογραμμίζει ότι η πορεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης -παρά τον αγώνα για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του τομέα σε δεξιότητες- θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσέλκυση περισσότερων νέων και γυναικών στον τομέα.

Αφιέρωμα - Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Γένους Θηλυκού

Το CEDEFOP υποστηρίζει την προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και των πολιτικών για τις δεξιότητες και τα προσόντα μέσω της συνεργασίας με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Για το σκοπό αυτό, βελτιώνει και μεταλαμπαδεύει γνώσεις, παρέχει τεκμηρίωση και υπηρεσίες για τη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων και ερευνητικά πορίσματα, και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

Τα τελευταία δημοσιευμένα δεδομένα του CEDEFOP είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/greening-eu-construction-sector.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER