Νέο ΠΜΣ της Σχολής ΜΗΧΟΠ με τίτλο «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials»

Νέο ΠΜΣ της Σχολής ΜΗΧΟΠ με τίτλο «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials»

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες του νέου ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials (Βιώσιμες Τεχνολογίες Ενεργειακών Πόρων και Πρώτων Υλών)», να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έως και τις 21 Ιουλίου 2024.

Το Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials» (Βιώσιμες Τεχνολογίες Ενεργειακών Πόρων και Πρώτων Υλών), μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στη μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, καθώς και στην προαγωγή της έρευνας σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε συγκεκριμένους τομείς, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Sustainable Technologies for Exploitation of Energy Resources-Environment
  • Sustainable Technologies for Exploration and Exploitation of Raw Materials-Recycling
ΠΜΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Βιώσιμες τεχνολογίες ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τα προσόντα για να μελετήσουν και να επιλύσουν κρίσιμα εθνικά και παγκόσμια θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση και επεξεργασία πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές και στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: 2024-25-Call-MSc-Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials.

Αφιέρωμα - Ημέρα ΠΕριβάλλοντος 2024
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER