100.000 εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας

100.000 εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας η οποία είναι η πρώτη από μια σειρά ακαδημιών της ΕΕ που θα συσταθούν στο πλαίσιο του κανονισμού για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες σε όλη την αλυσίδα αξίας των τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Ο ρόλος των ακαδημιών στο πλαίσιο του κανονισμού για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών είναι να αναπτύξουν μαθησιακό περιεχόμενο και επθμορφωτικά προγράμματα από κοινού με τον κλάδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν επαρκείς δεξιότητες και εργατικό δυναμικό στην αλυσίδα αξίας. Εκτιμάται ότι μόνο στον τομέα της κατασκευής ηλιακών φωτοβολταϊκών, θα χρειαστούν περίπου 66.000 ειδικευμένοι εργαζόμενοι ως το 2030, προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Η Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας αποσκοπεί να εκπαιδεύσει την επόμενη τριετία 100.000 εργαζομένους στην αλυσίδα αξίας ηλιακών φωτοβολταϊκών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων στον τομέα. Ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Συσσωρευτών, η Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας θα αναπτύξει μαθησιακό περιεχόμενο, από κοινού με τον κλάδο και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αξιακή αλυσίδα ηλιακών φωτοβολταϊκών.

Η Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας θα εκδίδει επίσης διαπιστευτήρια μάθησης, τα οποία θα πιστοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν τα άτομα που έχουν παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά της προγράμματα, ενισχύοντας έτσι την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Η παροχή της επιμόρφωσης θα γίνεται από τοπικούς εταίρους μέσω συμβάσεων που θα υπογράφουν με την Ακαδημία. Οι εταίροι αυτοί μπορούν να είναι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), επιχειρήσεις, πανεπιστήμια ή άλλοι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ηλιακής Ενέργειας με 9 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) μέσω της κοινότητας EIT Innoenergy.

Αφιέρωμα - Ημέρα ΠΕριβάλλοντος 2024
rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER