Περιβαλλοντικές εφαρμογές του ελληνικού ατταπουλγίτη

 Περιβαλλοντικές εφαρμογές του ελληνικού ατταπουλγίτη

Ο πολυδιάστατος ατταπουλγίτης, το ένυδρο αργιλομαγνησιούχο πυριτικό ορυκτό με πλήθος εφαρμογών, έχει καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε., αξιοποιώντας στο έπακρο τις ιδιότητες του ατταπουλγίτη στο κοίτασμα της Δυτικής Μακεδονίας, αναπτύσσει προϊόντα που συνεισφέρουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Ο ατταπουλγίτης είναι ένα σπάνιο ένυδρο αργιλομαγνησιούχο πυριτικό ορυκτό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Με την ανακάλυψη ενός ιδιαίτερα αξιόλογου κοιτάσματος στη δυτική Μακεδονία το 1999, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. τοποθέτησε την Ελλάδα στο χάρτη των σημαντικών διεθνών παραγωγών προϊόντων ατταπουλγίτη, αναπτύσσοντας σειρά προϊόντων τόσο για τις ήδη γνωστές, όσο και για νέες εφαρμογές.

Πέρα από τις εφαρμογές σε άμμο υγιεινής και στρωμνή, σε οικοδομικά υλικά, στην επεξεργασία ελαίων, στα πετρελαιοειδή και στις ζωοτροφές, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της ΓΕΩΕΛΛΑΣ, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εταιρείες που ασχολούνται με περιβαλλοντικά έργα, έχει αναπτύξει τις σειρές προϊόντων ΜΑΚ®, ΜΑΚ® - ECO και AGLEV® που συνεισφέρουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Οι περιβαλλοντικές εφαρμογές του ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ περιλαμβάνουν προϊόντα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, την επεξεργασία αποβλήτων, την ανακύκλωση και την παραγωγή βιοκαυσίμων. Μερικά παραδείγματα αναφέρονται παρακάτω.

GEOHELLAS attapoulgitis

Επεξεργασία αστικών λυμάτων

Η προσθήκη προϊόντων ατταπουλγίτη κατά την επεξεργασία αστικών λυμάτων με στόχο τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας για τα βαρέα μέταλλα, το οργανικό φορτίο και τους παθογόνους μικροοργανισμούς, έχει αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα, όπως προέκυψε από μελέτες που έγιναν σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού Ελληνικής κωμόπολης. Η μείωση των τιμών όλων των παραπάνω στο εκπλενόμενο κλάσμα έπειτα από κύκλο επεξεργασίας της ιλύος με προσθήκη ατταπουλγίτη αποδεικνύει τη σημαντική συνεισφορά του υλικού στην ασφαλή και χρήσιμη διάθεση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Πρόσφατη πιλοτική εφαρμογή ατταπουλγίτη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μεγάλου αστικού κέντρου έδωσαν θεαματικά αποτελέσματα κατά την επεξεργασία πρωτοβάθμιας ιλύος για την παραγωγή βιοαερίου. Από τη μελέτη απεδείχθη ότι ο ατταπουλγίτης συμβάλλει τόσο στην αύξηση του ρυθμού υδρόλυσης -με συνεπακόλουθη αύξηση της παραγωγής του μεθανίου- , όσο και στη βελτίωση της σύνθεσης της μικροβιακής κοινότητας ώστε να κατευθύνεται προς μια πιο παραγωγική μορφή για το στάδιο της μεθανογένεσης. Ταυτόχρονα, συνεισφέρει στη διαμόρφωση ψευδοπλαστικής συμπεριφοράς της μάζας, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση του χειρισμού και της κυκλοφορίας της. Επίσης, η προσθήκη ατταπουλγίτη οδηγεί στην επιτάχυνση της αφυδάτωσης, ενώ ενισχύει και τις εδαφοβελτιωτικές ιδιότητες της παραγόμενης ιλύος.

Επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

Προϊόντα με θερμικά ενεργοποιημένο ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ χρησιμοποιούνται ήδη από εργοστάσια τροφίμων για την επεξεργασία των λυμάτων τους με σημαντικά αποτελέσματα στη δέσμευση διαλελυμένων στερεών αλλά και λιπών. Ο ατταπουλγίτης προστίθεται στο αρχικό στάδιο της επεξεργασίας αποβλήτων (π.χ. σε δεξαμενή εξισορρόπησης).

Η διασπορά του προϊόντος (φυσική ή μηχανική) στη μάζα του αποβλήτου διασφαλίζει τη βέλτιστη προσρόφηση των ανεπιθύμητων στοιχείων. Τα σωματίδια του ατταπουλγίτη στη συνέχεια καθιζάνουν και απορρίπτονται, έχοντας συμβάλλει σε ένα ασφαλέστερο, ποιοτικά καλύτερο και ευχερέστερα αξιοποιήσιμο απόβλητο.

attapoulgitis GEOHELLAS

Σταθεροποίηση χημικά ρυπασμένων εδαφών

Η χρήση προϊόντων ατταπουλγίτη για τη σταθεροποίηση χημικά ρυπασμένων εδαφών αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε περιοχή στην οποία οι συγκεντρώσεις μετάλλων ξεπερνούσαν τις νομοθετημένες οριακές τιμές.

Στόχος ήταν η μείωση και ο περιορισμός της ρύπανσης με σκοπό πρωτίστως την εξάλειψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κινδύνων για την υγεία.

Η προσθήκη ποσότητας ατταπουλγίτη στο επιβαρυμένο έδαφος οδήγησε σε θεαματικά αποτελέσματα και συγκεκριμένα σε μείωση της κινητικότητας των δυνητικά τοξικών στοιχείων.

Συγχρόνως, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στο νερό σε δοκιμές έκπλυσης απέδειξαν ότι η μέθοδος αποκατάστασης με την ανάμιξη του ατταπουλγίτη in situ μείωσε σημαντικά το άμεσα βιοπροσπελάσιμο κλάσμα και περιόρισε τον κίνδυνο έκθεσης για τους ζώντες οργανισμούς.

Εφαρμογές γεωϋφασμάτων

Ο ελληνικός ατταπουλγίτης της ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει χρησιμοποιηθεί από εταιρίες πλαστικών σε ευρεσιτεχνίες για την ανάπτυξη ειδικών γεωυφασμάτων, λόγω της συμπεριφοράς του σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όταν οι κλασσικοί μπεντονίτες δε μπορούν να ανταποκριθούν. Όπως είναι γνωστό, ο ατταπουλγίτης διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε αλκαλικά περιβάλλοντα, γεγονός που τον καθιστά υλικό επιλογής στις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Πράσινες στέγες

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εταιρεία εφαρμογών πρασίνου, έχει αναπτυχθεί ευρεσιτεχνία για την παραγωγή εξελιγμένων υποστρωμάτων για πράσινες στέγες από ατταπουλγίτη. Πέραν της εδαφοβελτίωσης που προσφέρει, ο ατταπουλγίτης συμβάλει στη διαχείριση του νερού, ώστε να μην απαιτείται πότισμα. Η ευεργετική του επίδραση στην ανάπτυξη των ριζικών συστημάτων είναι κρίσιμη για την συγκεκριμένη εφαρμογή, καθώς επιτρέπει να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του υποστρώματος, διατηρώντας τον όγκο -και άρα το βάρος του υποστρώματος- σε επιτρεπτά, για την στατικότητα του κτιρίου, επίπεδα.

Κομποστοποίηση ζωικών υπολειμμάτων

Η χρήση του ατταπουλγίτη στην κομποστοποίηση υπολειμμάτων από ζωικές παραγωγικές διαδικασίες (κοπριά, στρωμνές, κ.α.) συνεισφέρει στη ρύθμιση της υγρασίας και στη βελτίωση της ταχύτητας της διεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη αξιοποίηση τόσο του εξοπλισμού όσο και του τελικού προϊόντος. Επίσης, ο ατταπουλγίτης μπορεί να δεσμεύσει τυχόν ανεπιθύμητα στοιχεία, ενώ ενισχύει και την εδαφοβελτιωτική δράση του κομπόστ.

Ανακύκλωση ορυκτελαίων

Διάφορα προϊόντα φυσικού και θερμικά ενεργοποιημένου ατταπουλγίτη χρησιμοποιούνται στην ανακύκλωση ορυκτελαίων και παραφινών ως βοηθητικά φιλτραρίσματος. Η χρήση αποχρωστικών γαιών ΜΑΚ® όχι μόνο βελτιώνει το χρώμα, αλλά δεσμεύει μεταλλικά σωματίδια και επιμολυντές, με αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση της πρώτης ύλης.

Επεξεργασία βιοκαυσίμων

Στον πολύ σημαντικό για την κυκλική οικονομία χώρο της παραγωγής βιοκαυσίμων, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ προτείνει ειδικά προϊόντα από την σειρά αποχρωστικών γαιών, για την επεξεργασία, το φιλτράρισμα και τον εξευγενισμό των πρώτων υλών (φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη). Η χρήση ατταπουλγίτη βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητες των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του παραγομένου καυσίμου. Ήδη τα προϊόντα αυτά έχουν δοκιμασθεί με επιτυχία σε μεγάλες μονάδες βιοκαυσίμων στην ΕΕ.

Η αποτελεσματικότητα του ελληνικού ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ σε μια πληθώρα εφαρμογών που καλύπτουν τις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης και της απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος, είναι μέρος της συνεισφοράς της εξορυκτικής βιομηχανίας στην κοινή προσπάθεια για μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κοινωνίας μας.

Image
Image

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, μερική ή ολική, του εν λόγω περιεχομένου. Το RAWMATHUB.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και παροχής αδειών αναδημοσίευσης κατόπιν έγγραφης άδειας, επιφυλασσόμενο για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος του. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER