Νέες υγειονομικές δηλώσεις προϊόντων για τη EUROPA

Νέες υγειονομικές δηλώσεις προϊόντων για τη EUROPA

Η EUROPA βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις ελάχιστες εταιρείες που διαθέτουν Υγειονομικές Δηλώσεις Προϊόντος, αποκτώντας τέσσερα Health Product Declarations (HPDs) σε αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων. Οι δηλώσεις ήρθαν ως φυσική συνέχεια της επιτυχούς δημοσίευσης τεσσάρων ξεχωριστών Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (Environmental Product Declarations, EPD) το 2022 στις αντίστοιχες κατηγορίες στη βάση της συνεκτικής και συνεπούς πολιτικής που ακολουθεί η εταιρεία.

Οι κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες εκδόθηκαν οι δηλώσεις είναι:

  • Mill finished / Άβαφο ψυχρό προφίλ
  • Coated / Βαμμένο ψυχρό προφίλ
  • Thermal break mill finished / Θερμό άβαφο προφίλ
  • Thermal break coated / Θερμόβαμμένοπροφίλ

Τα HPDs αποτελούν έγγραφα, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά ενός προϊόντος και πώς αυτά σχετίζονται με πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον συνεισφέρουν στη βαθμολογία για τα διάφορα συστήματα πιστοποίησης αειφορίας κτιρίων (π.χ. LEED). Παρότι στην Ελλάδα βάσει της κείμενης νομοθεσίας τα HPDs δεν είναι υποχρεωτικά, η EUROPA πλέον βρίσκεται ανάμεσα στις ελάχιστες εταιρείες που διαθέτουν Υγειονομικές Δηλώσεις Προϊόντος. Η EUROPA παραμένοντας σταθερά ενήμερη για τις σύγχρονες εξελίξεις, φροντίζει να αναπτύσσει προϊόντα φιλικά τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο αποδεικνύοντας το έμπρακτα.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER