MYTILINEOS: Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεάμηνου 2022

MYTILINEOS: Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεάμηνου 2022

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το εννεάμηνο του 2022: (α) 169% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €4.573 εκατ., (β) 171% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €312 εκατ., (γ) τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,618, αυξημένα κατά 151% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και (δ) 121% αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €533 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.398 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA*) να διαμορφώνεται κοντά στο 2,1x στο τέλος του Εννεάμηνου του 2022, με τάσεις σημαντικής αποκλιμάκωσης μέχρι το τέλος του έτους. Η καταγραφή ισχυρών ταμειακών ροών βοήθησε τη MYTILINEOS να διατηρήσει χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, σε μια περίοδο στην οποία καταγράφηκαν: α) επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (capex) ύψους €442 εκατ. και β) σημαντικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών. Παρόλα αυτά διατηρήθηκε, ως συνήθως, υψηλή ρευστότητα ύψους €684εκατ. (από €650 εκατ. το Α΄εξάμηνο).

Σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2021, η MYTILINEOS στο Εννεάμηνο του 2022, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις από τη δεκαετία του 1970 και την άνοδο των επιτοκίων, καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις, επωφελούμενη από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών και την συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, οι σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στις επιμέρους δραστηριότητες, ο διεθνής χαρακτήρας της MYTILINEOS και η έγκαιρη ανάληψη κατάλληλων δράσεων από τη Διοίκηση, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναπτύσσεται δυναμικά παρά το αδύναμο και ιδιαίτερα ρευστό οικονομικό περιβάλλον.

Καθώς διανύουμε το Δ’ Τρίμηνο του 2022, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS πιστοποιούν το πέρασμα στη «νέα εποχή» της Εταιρείας, σε επίπεδο κύκλου εργασιών, EBITDA και καθαρής κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, προωθείται μία σειρά νέων επενδύσεων, όπως η εμπορική λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW (CCGT), η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικά έργα σε ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η MYTILINEOS να παραμείνει σταθερά σε αναπτυξιακή τροχιά.

Στο Β’ εξάμηνο του 2022, καταγράφεται επίσης για πρώτη φορά σημαντική αύξηση των επιδόσεων του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, η οποία αναμένεται όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς εξελίσσεται η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το διεθνές χαρτοφυλάκιο του Τομέα.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 
Image

Σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση: O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €4.573 εκατ. έναντι €1.698 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 169%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 121% στα €533 εκατ. έναντι €241 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις των δραστηριοτήτων σε μεταλλουργία και «πράσινη» ενέργεια.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας επωφελείται τόσο από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου (LME), όσο και από τα ιστορικά υψηλά premia. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτρέπουν στον Τομέα Μεταλλουργίας να διατηρεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με οδηγό την πλατφόρμα BOT (Build Operate & Transfer) πραγματοποίησε ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο τριμήνου, η οποία αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα τα επόμενα έτη, ωφελούμενη σημαντικά από τo νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί, με τη ζήτηση για «πράσινα» έργα να έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Όσον αφορά στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, ο συνδυασμός του χαρτοφυλακίου ανταγωνιστικών τιμών αερίου, του πλέον αποδοτικού στόλου θερμικών μονάδων στην Ελλάδα και της μεγάλης (και προαναγγελθείσας) αύξησης του Διεθνούς Εμπορίου σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, λόγω του υψηλού volatility της Ευρωπαϊκής αγοράς, απέφερε μία σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του Τομέα.

Παράλληλα, η MYTILINEOS έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού που αφορά σε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες, ενώ διατηρεί σταθερή πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πηγές προμήθειας. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €312 εκατ., αυξημένα κατά 171% σε σύγκριση με τα €115 εκατ. το Εννεάμηνο του 2021.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ' τριμήνου του 2022 επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της Διοίκησης, όπως αυτές διατυπώθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2022: Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS, ξεκινώντας από ένα δυνατό Β' Εξάμηνο 2022 περνάει σε μία νέα εποχή κερδοφορίας, καθώς, παρά το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, η ταχύτητα ωρίμανσης των επενδύσεών της σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές της, ενισχύει την κερδοφορία της, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις νέες, κάθε φορά, συνθήκες της εποχής.

2.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Image
Image

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €3.209 εκατ. που αντιστοιχεί σε 70,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +366% σε σχέση με το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €230 εκατ. αυξημένα κατά 181% έναντι €82 εκατ. το Εννεάμηνο του 2021.

Οι ισχυρές επιδόσεις του Τομέα είναι συνέπεια του υψηλού βαθμού απόδοσης των μονάδων σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και της δυνατότητας της MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, για προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας, τόσο μέσω φορτίων LNG, όσο και μέσω αερίου από αγωγούς.

Με τον τρόπο αυτό, η MYTILINEOS διασφαλίζει αφενός επαρκείς ποσότητες για τις δραστηριότητές της σε ανταγωνιστικές τιμές και αφετέρου επιτυγχάνει μεγάλη διείσδυση στις γειτονικές αγορές, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησής της. Το Εννεάμηνο του 2022 χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές φυσικού αέριου στην Ευρώπη, συνέπεια των γεωπολιτικών αναταράξεων, που σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2 οδήγησαν σε σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής (DAM).

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εν μέσω των συνθηκών αυτών, η δυνατότητα της Εταιρείας -λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου (οι εισαγωγές φυσικού αεριού της εταιρίας αποτελούν το 23% των συνολικών εισαγωγών της χώρας) - για προμήθεια φυσικού αέριου σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν τη συνολική παραγωγή στις 4,0 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 10,3% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 26,7% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου.

Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,4 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,3% της συνολικής ζήτησης. Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική κλείνοντας στο Εννεάμηνο 2022 με εκπροσώπηση 348.000 συνολικά μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου, ενώ το μερίδιο της στην αγορά ηλεκτρισμού τον Σεπτέμβριο του 2022 ανήλθε σε 8,6% (μερίδια ΕΧΕ) το οποίο υπερβαίνει το 10% εφόσον συνυπολογιστεί και το μερίδιο αγοράς της WATT+VOLT.

Το δυναμικό παραγωγής της Εταιρείας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών ανέρχεται στα 208 MW ενώ συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την κατασκευή ενός νέου Αιολικού Πάρκου ισχύος 43MW, που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος του έτους. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η ωρίμανση του ελληνικού χαρτοφυλακίου (~0,64GW ανεμογεννητριών και ~1,5GW Φ/Β) εκ των οποίων 135MW Φ/Β, εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Επίσης, η Εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με την Copenhagen Infrastructure Partners για την από κοινού ανάπτυξη και κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αφού πρώτα υπάρξει το αναγκαίο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τέλος, περατώθηκε σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General Electric και προχώρησαν σημαντικά οι εργασίες του commissioning. Ο νέος σταθμός θα συμβάλει αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας με αξιοσημείωτες συνέργειες, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος επένδυσης.

2.2.   ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Image
Image

Ο Τομέας Μεταλλουργίας στο Εννεάμηνο 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €675 εκατ., που αντιστοιχεί σε 14,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €482 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2021. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €202 εκατ., έναντι €119 εκατ. στο Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, μία αύξηση της τάξης του 69%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στη διατήρηση των υψηλών τιμών Premia αλουμινίου, όσο και στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη MYTILINEOS, αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους, διατηρώντας τη θέση της μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμίνας και αλουμινίου παγκοσμίως, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το περυσινό Εννεάμηνο.

Η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) στο Εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στα 2.836 $/τόνο, από 2.393 $/τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2021, σημειώνοντας άνοδο 19%. Η τιμή του αλουμινίου είχε έντονες μεταβολές μέσα στο έτος, καθώς κατά τη διάρκεια του A' τριμήνου του 2022 καταγράφηκαν νέα ιστορικά υψηλά, στα επίπεδα των 4.000 $/τόνο, με αφορμή κυρίως τη γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε αποκλιμάκωση της τιμής, η οποία επανήλθε στα επίπεδα των 2.500 $/τόνο, κυρίως λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και της ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια του Γ' τριμήνου η τιμή του μετάλλου σταθεροποιήθηκε, κινούμενη πέριξ των 2.300$/τόνο. Η διόρθωση, των τιμών αλουμινίου σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ενέργειας, έχουν συμπιέσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους πολλών παραγωγών, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Πλέον σήμερα, περισσότερο από 1 εκατ. τόνοι ευρωπαϊκής παραγωγής αλουμινίου έχουν περικοπεί, με σχεδόν άλλους τόσους να βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Τα premia της μπιγιέτας αλουμινίου, παρά την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, μεταξύ άλλων, λόγω της μειωμένης παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη, η οποία παραμένει μία βαθιά ελλειμματική αγορά, με το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της να καλύπτονται με εισαγωγές από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία.

Ο δείκτης API της αλουμίνας, ακολουθώντας την τάση των τιμών του Αλουμινίου σε συνδυασμό και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το κλείσιμο εργοστασίων, κινήθηκε κατά 26% υψηλότερα στο Εννέαμηνο του 2022 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021 ενώ στο τελευταίο τρίμηνο σταθεροποιήθηκε στην περιοχή των 340$/τόνο. Η πτώση της τιμής του δείκτη API, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022, οφείλεται σε ένα σχετικά μικρό πλεόνασμα αλουμίνας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η MYTILINEOS, έχοντας λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την κάλυψη των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα αυτού της ενέργειας και αξιοποιώντας τόσο τις ιδιαίτερα υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME το προηγούμενο διάστημα, όσο την ενίσχυση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ, αλλά και την ευελιξία χρήσης εναλλακτικού καυσίμου για την παραγωγή αλουμίνας, έχει κατοχυρώσει σταθερά υψηλή κερδοφορία για το επόμενο διάστημα, παραμένοντας μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου με το χαμηλότερο κόστος παγκοσμίως.

2.3.   ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Image

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), στο Εννεάμηνο του 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €395 εκατ. (που αντιστοιχεί σε 8,6% του συνολικού κύκλου εργασιών), αυξημένος κατά 62% σε σχέση με το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA ανήλθε σε €65 εκατ., έναντι €15 εκατ. το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 332%.

H σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και του περιθωρίου κέρδους στο Εννεάμηνο, πιστοποιεί ότι ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας εξελίσσεται σε έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της Εταιρείας, καθώς μέσω της πλατφόρμας BOT (Build Operate & Transfer) προωθούνται οι πωλήσεις έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, σε αγορές της Ευρώπης.

Η MYTLINEOS, παράλληλα, εξασφάλισε σημαντικές συμβάσεις πώλησης ενέργειας (PPAs) για έργα 100MW & 588MWp, σε Ηνωμένο Βασίλειο και Χιλή αντίστοιχα. Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία διεθνούς ΒΟΤ χαρτοφυλακίου του Τομέα, που επεκτείνεται δυναμικά και στις 5 ηπείρους, είναι της τάξεως των 2.445 MW, εκ των οποίων:

  • 233 MW σε λειτουργία
  • 951 MW υπό κατασκευή
  • 1.261 MW Έτοιμα για Κατασκευή (Ready To Build - RTB) ή με εκτιμώμενο RTB μέσα στους επόμενους 6 μήνες

Το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS, περιλαμβάνει επιπλέον μία σειρά έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου 3,7 GW. Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, ο Τομέας επεκτείνεται ταχύτατα στα έργα ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας: στο Ουζμπεκιστάν τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το φωτοβολταϊκό έργο Tutly ισχύος 131,35 MWp., στη Χιλή ανακοινώθηκε η επιτυχής ενεργοποίηση του έργου Pampa Tigre που αφορά φωτοβολταϊκό πάρκο 118,4MWp και στην Ισπανία εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία του εκτελώντας συμβάσεις EPC για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 90MW και 50MW.

Επίσης, στην Ελλάδα υπενθυμίζεται, ότι ο Τομέας RSD κατασκευάζει ήδη το μεγάλο φωτοβολταϊκό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Κοζάνη, ισχύος 200 MW και ένα Φωτοβολταϊκο έργο ισχύος 70 MW για την ENEL. Συνολικά, το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) διαμορφώνεται στα €220 εκατ., ενώ επιπλέον €298 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

Η αναταραχή των αγορών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο ως συνέπεια της συνεχιζόμενης σύρραξης στην Ουκρανία, επιταχύνει τη ζήτηση για «πράσινα» έργα, ενώ το σχέδιο REPowerEU για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης ανοίγει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τον Τομέα τόσο για την ανάπτυξη έργων, όσο και την κατοχύρωση υψηλότερων αποτιμήσεων για μονάδες ΑΠΕ, ειδικά όσων βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.

2.4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Image

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) στο Εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε €294 εκατ. που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €54 εκατ. έναντι €30 εκατ. το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Σημαντική βελτίωση κατέγραψε το EBITDA στο τρίτο τρίμηνο του έτους στα €38 εκατ. έναντι €5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται στην πρόοδο των εργασιών του υψηλού και συνεχώς αυξανόμενου ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων, το οποίο αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει τα αποτελέσματα του Τομέα στα επόμενα τρίμηνα.

Αναφορικά με τις κυριότερες εξελίξεις του Εννεάμηνου του 2022, ο Τομέας ήρθε σε συμφωνία για τη «Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή» τριών σταθμών παραγωγής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (OCGT), στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ως μέλος κοινοπραξίας ανέλαβε την κατασκευή μιας μονάδας 560MW συνδυασμένου κύκλου στην Πολωνία, η οποία αποτελεί και το πρώτο έργο της Εταιρείας σε αυτή την αγορά, υπεγράφησαν συνολικά τέσσερις συμβάσεις, για την Κατασκευή και συντήρηση ισάριθμων έργων δικτύων διανομής του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ενώ με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400kV για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Τέλος, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο κατασκευής της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τομπρούκ της Λιβύης και ήδη 185MW αποδίδονται σταδιακά στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Στο τέλος του Εννεάμηνου του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,4 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €2,5 δισ., εκ των οποίων το 42% αφορά σε έργα στην Ελλάδα, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και των παραχωρήσεων.

Ο Τομέας SES, εστιάζοντας σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως ένας κορυφαίος κατασκευαστής Turn-Key projects, που αντεπεξέρχεται σε απαιτητικές διεθνείς αγορές, με σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, παραδίδοντας με συνέπεια και ποιότητα υψηλού επιπέδου έργα.

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης προσφέρουν και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, με την Ελλάδα μάλιστα να είναι η χώρα που λαμβάνει την υψηλότερη χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο Τομέας SES διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για έργα υψηλών απαιτήσεων, στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοίγονται, τόσο με έργα που συμβάλλουν στην «πράσινη» ανάπτυξη, όσο και σε έργα υποδομών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Επενδυτικές Σχέσεις: Tel. 210-6877300 | Fax 210-6877400 | E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Τύπου: Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

MYTILINEOS

H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER