Κεφαλαιακή ενίσχυση της Mathios GMBH από τη Μαθιός Πυρίμαχα

Κεφαλαιακή ενίσχυση της Mathios GMBH από τη Μαθιός Πυρίμαχα

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Μαθιός Πυρίμαχα αποφάσισε την κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Mathios GMBH που εδρεύει στην Γερμανία, με ποσό ύψους 150.000 ευρώ, μέσω κάλυψης της αύξησης του εταιρικού της κεφαλαίου από την Μαθιός Πυρίμαχα. Η αύξηση θα ολοκληρωθεί έως τις 20/9/2023.

Η υλοποίηση της αύξησης θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω και προς το επενδυτικό κοινό. Επίσης, ανακοινώθηκε προς τους κ.κ. Μετόχους, ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας ως απορροφώσας, με την 100% θυγατρική, «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ.

Στη ΓΣ συζητήθηκαν επίσης τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με 78,27% ψήφους υπέρ επί των παρισταμένων, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, για την εταιρική χρήση 2022, καθώς και η έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση. Επίσης, εγκρίθηκε η προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση αποτελεσμάτων, άνευ καταβολής μερίσματος για την χρήση 2022, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε τυπικά και άνευ σχολίων με ψήφους 7.685.597 υπέρ, το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την χρήση 2022.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2022 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Νικολάου Μαθιού του Δημητρίου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Δημητρίου Μαθιού του Νικολάου, Νικολάου Μαθιού του Ιωάννη, Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, Μαθιού Θάλειας-Αφροδίτης του Ιωάννη, Στρούτση Ιωάννη, Κοκκινιώτη Παναγιώτη, Μαρίδη Χρήστου, Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη και Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κων/νου.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

Θέμα 5ο: Εκλέχτηκε με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 απέχοντες, η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2023 και η πρόταση της ελεγκτικής εταιρείας για την εκλογή των κ.κ. Χρήστου Παπαδημητρίου και Αθανασίου Τσάγγαλη, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή αντίστοιχα, της χρήσης 2023, όπως επίσης και η αμοιβή ελέγχου της χρήσης 2022 και η αμοιβή ελέγχου για την χρήση 2023 επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2022.

Θέμα 6ο: Εκγρίθηκε η υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 υπέρ οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του ΔΣ για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2022 έως 31-12-2022 και η προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2023.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 επί των παρισταμένων, οι συμμετοχές των μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Θέμα 9ο: Υποβολή αναφοράς – Έκθεσης τω Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020 για την χρήση 2022.

Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά την προσθήκη σε αυτήν του πλάνου διαδοχής.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER