Κυκλικότητα στις κατασκευές

Κυκλικότητα στις κατασκευές

Ο Γενικός Γραμματέας της European Builders Confederation (EBC) κλήθηκε να μοιραστεί τις απόψεις των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα, σχετικά με την κυκλικότητα και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, κατά τη διάρκεια μιας από τις συνομιλίες της Ε.Ε, που οργανώθηκε από την Ομάδα Ηγεσίας για τις Κατασκευές και τις Υποδομές της European Circular Economy Stakeholders Platform (ECESP).

Η συνάντηση συγκέντρωσε περίπου 100 ενδιαφερόμενους φορείς για να συζητήσουν το ρόλο των δευτερογενών υλικών στις νέες κατασκευές και στην ανακαίνιση κτιρίων. Η Josefina Lindblom από τη Γινική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τις εξελίξεις όσον αφορά την κυκλικότητα στις κατασκευές και την πρόοδο σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο Level(s) -το οποίο σκοπεύει να παρέχει ένα εξορθολογισμένο πλαίσιο για τους δείκτες επιδόσεων βιωσιμότητας των κτιρίων σε επίπεδο Ε.Ε. Πρόσθεσε επίσης πώς η κυκλικότητα είναι όλο και περισσότερο παρούσα και ιδιαίτερα στον υπό αναθεώρηση κανονισμό για τα δομικά υλικά.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του EBC υπενθύμισε ότι οι μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις δεσμεύονται και διεξάγουν δράσεις για τη βελτίωση της χρήσης των πόρων τους και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, θέτοντας όλο και περισσότερο την κυκλικότητα στο επίκεντρο των κατασκευών σε συνεργασία με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Ωστόσο, εξακολουθούνν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και ζητήματα σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή δευτερογενών πρώτων υλών στον κατασκευαστικό τομέα.

Πρόσθεσε ότι παρόλο που το σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο είναι πλέον πιο ευνοϊκό για την ανάπτυξη πιο αποδοτικών μοντέλων χρήσης πόρων στο δομημένο περιβάλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορα εμπόδια, μεταξύ άλλων η αποτελεσματική διαλογή αποβλήτων και ο ποιοτικός έλεγχος, οι ανησυχίες για την ευθύνη και τις επιδόσεις, η ασυνέχεια της προσφοράς, το κόστος και η αποδοχή από την αγορά ή η έλλειψη δεξιοτήτων, εμπειρίας και καθοδήγησης για τη διασφάλιση της υιοθέτησης επαναχρησιμοποιήσιμων, ανακυκλωμένων και δευτερογενών δομικών υλικών.

Τα κανονιστικά πλαίσια που διέπουν την κυκλικότητα απαιτούν στενότερη παρακολούθηση και περισσότερη τεκμηρίωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις - αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια ισορροπημένη και συνεκτική νομοθετική/ρυθμιστική προσέγγιση, με την ψηφιοποίηση ως μοχλό ενεργοποίησης.

Πράγματι, με την προϋπόθεση τεχνικής και οικονομικής υποστήριξηςς, λόγω των περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων τους, οι κατασκευαστικές ΜΜΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης για την υιοθέτηση βιώσιμων προϊόντων και μεθόδων. Επιπλέον, το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων της Ιταλίας, η Madaster και άλλοι εμπειρογνώμονες σε θέματα κυκλικότητας παρουσίασαν βέλτιστες πρακτικές, για να αναδείξουν καινοτόμα έργα που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν άλλους και να ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου να ενδιαφερθούν περισσότερο για τα κυκλικά προϊόντα, τα εργαλεία και τις μεθόδους εργασίας.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER