H Ελλάδα πρωτοπορεί στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

H Ελλάδα πρωτοπορεί στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα είναι πίσω στην ανακύκλωση και μάλιστα με διαφορά από τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί. Ωστόσο, υπάρχει ένας τομέας ανακύκλωσης στον οποίο η Ελλάδα διακρίνεται και πρωτοπορεί. Το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ) είναι το μοναδικό συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα που οι επιδόσεις του ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο ευρωπαϊκό όρο κατατάσσοντας το στους πρωτοπόρους της Ευρώπης.

Το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ) είναι το μοναδικό συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα που οι επιδόσεις του ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο ευρωπαϊκό όρο κατατάσσοντας το στους πρωτοπόρους της Ευρώπης.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ ιδρύθηκε το 1998 και από το 2004 λειτουργεί ως το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε), υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Αποτελεί τον φορέα που σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει όλα τα στάδια διαχείρισης των Α.Λ.Ε σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και αναγέννηση των Α.Λ.Ε. Στην ΕΕ η συλλογή Α.Λ.Ε. βρίσκεται στο 40%, ενώ στην Ελλάδα στο 74% και την ίδια στιγμή η αναγέννηση Α.Λ.Ε. (ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση) στην ΕΕ είναι στο 61% και στην Ελλάδα στο 100%.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, Γεώργιος Δεληγιώργης, το Σύστημα θα συνεχίσει την ανάπτυξη των υποδομών του και των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί με επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ την πενταετία (2023-2027). Σύμφωνα με τον ίδιο το εν λόγω σύστημα ανακύκλωσης, έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα δραστηριότητας σε όλη τη χώρα. Συνεργάζεται με περίπου 200 υπόχρεους παραγωγούς (εταιρείες παραγωγής ή και εισαγωγής λιπαντικών οι οποίοι καταβάλλουν στο Σύστημα 18 ευρώ για κάθε τόνο του προϊόντος που διαθέτουν στην αγορά), 45 συλλέκτες (εταιρείες συλλογής και μεταφοράς Α.Λ.Ε), 8 εταιρείες αναγέννησης ΑΛΕ και πλέον των 40.000 καταγεγραμμένων σημείων παραγωγής ΑΛΕ από όπου συλλέγονται τα απόβλητα λιπαντικά έλαια.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Η ΕΝΔΙΑΛΕ λειτουργεί 8 κέντρα συλλογής Α.Λ.Ε σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες ποιοτικής και ποσοτικής πιστοποίησης, καθώς και προσωρινής αποθήκευσης των προς ανακύκλωση ελαίων και εκεί θα κατευθυνθεί σημαντικό τμήμα των προαναφερόμενων επενδύσεων, βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.ΑΝ. Εκτός από την αναβάθμιση των υποδομών θα προχωρήσει επίσης σε αγορές σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων και σε βελτιώσεις του επιπέδου ασφάλειας στη συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ στα οχήματα συλλογής και μεταφοράς, ενώ στους στόχους του περιλαμβάνεται και η καλύτερη οργάνωση της συλλογής αποβλήτων από τη ναυτιλία.

Να σημειωθεί ότι η ΕΝΔΙΑΛΕ (μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία επανεπενδύει το κέρδος της) είναι 100% θυγατρική εταιρεία της LPC A.E η οποία είναι μέλος του Ομίλου Motor Oil. Η LPC δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή βασικών λιπαντικών, στην παραγωγή και εμπορία συσκευασμένων λιπαντικών προϊόντων και στην εμπορία παραφινών και άλλων προϊόντων πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το 2004 έως σήμερα έχουν συλλεχθεί και αναγεννηθεί από την ΕΝΔΙΑΛΕ συνολικά 530.000 Μετρικοί Τόνοι Α.Λ.Ε. ως εκ τούτου έχει καταφέρει:

  • Αποτροπή της μόλυνσης από 27.000 τόνους επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων κατά μέσο όρο ανά έτος, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας ίσης με την κατανάλωση που κάνουν 410 ελληνικά νοικοκυριά σε ένα χρόνο.
  • Μείωση της παραγωγής εκπομπών CO2 για την παραγωγή λιπαντικών, ίση με αυτή που θα απορροφούσαν 9,5 εκατ. δέντρα. 
  • Αποφυγή μόλυνσης υδάτινης επιφάνειας 3.670 τετραγωνικών μέτρων, επιφάνεια ίση με την Εύβοια, τη μείωση κατά 96,8% των εκπομπών καρκινογόνων ενώσεων και κατά 74% των εκπομπών στην ατμόσφαιρα αιωρούμενων σωματιδίων, συνδεδεμένων με αναπνευστικές παθήσεις.

Με πληροφορίες από ΤΕΕ Newsletter

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER