Η Κίνα τυποποιεί τις εκθέσεις ESG

Η Κίνα τυποποιεί τις εκθέσεις ESG

Οι οδηγίες που εφάρμοσε πρόσφατα η Κίνα για τα πρότυπα γνωστοποίησης των επιχειρήσεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πλαισίου που, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της χώρας, είναι πιο ευνοϊκό για την αξιολόγηση των δεικτών κινδύνου και απόδοσης για τους επενδυτές που είναι εξοικειωμένοι με την εγχώρια αγορά.

Πρόσφατες εξελίξεις

Η καθοδήγηση βασίζεται στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά στηρίζεται, επίσης, και σε μεγάλο βαθμό στις προτεραιότητες που έχει καθορίσει η κινεζική κυβέρνηση, όπως η επιδίωξη της κοινής ευημερίας και της κοινωνικής σταθερότητας. Παρόλο που στην Κίνα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα αυξανόμενο σώμα κανονιστικών οδηγιών για την υποβολή εκθέσεων ESG, οι εξελίξεις είναι αποσπασματικές και ορισμένες από τις κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν εθελοντικές, γεγονός που οδηγεί σε σκεπτικισμό σχετικά με την ομοιόμορφη υιοθέτηση. Ταυτόχρονα, η επιβολή της νομοθεσίας που σχετίζεται με το ESG παραμένει προτεραιότητα για τις ρυθμιστικές αρχές.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την εθελοντική δημοσιοποίηση που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2022 από την China Enterprise Reform and Development Society (CERDS), μια δεξαμενή σκέψης που εποπτεύεται από την κρατική Επιτροπή Εποπτείας και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, στοχεύουν στη θέσπιση ενιαίων πρακτικών δημοσιοποίησης που είναι μοναδικά προσαρμοσμένες στις προτεραιότητες ESG με επίκεντρο την Κίνα.

Η καθοδήγηση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ESG από τις επιχειρήσεις, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των νόμων και της κανονιστικής ερμηνείας των πολιτικών που θέσπισε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αποσκοπεί στη θέσπιση αρχών δημοσιοποίησης με μεγαλύτερη έμφαση στις εγχώριες προτεραιότητες ESG, όπως η μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία για την «κοινή ευημερία».

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές προώθησαν την καθοδήγηση ως μια λειτουργική λύση για την τυποποιημένη υποβολή εταιρικών εκθέσεων γνωστοποίησης ESG στην Κίνα, η οποία είναι πιο σημαντική για τους επενδυτές στην εγχώρια αγορά από ό,τι τα πρότυπα που βασίζονται στις πρακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειωτέον, η καθοδήγηση θεωρεί τη συμμόρφωση με τους κινεζικούς κανονισμούς ESG, μαζί με τους νόμους για την ασφάλεια δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ως αναπόσπαστο μέρος της γνωστοποίησης που σχετίζεται με τη διακυβέρνηση. Η συμπερίληψη των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις αποτελεί απόκλιση από τη διεθνή πρακτική.

Η πρόσφατη καθοδήγηση αποτελείται από τρεις βαθμίδες δεικτών με αντίστοιχες μετρήσεις σε κάθε βαθμίδα. Οι περισσότεροι δείκτες ευθυγραμμίζονται με θέματα ESG που επισημαίνονται σε διεθνή πρότυπα δημοσιοποίησης, όπως η κλιματική αλλαγή και τα εργασιακά δικαιώματα. Παρόμοια με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης που εφαρμόζονται σε άλλες δικαιοδοσίες, η καθοδήγηση καθορίζει πρότυπα για τη δημοσιοποίηση ποσοτικών δεδομένων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι ρύποι των υγρών αποβλήτων.

Επί του παρόντος, η συμμόρφωση με την καθοδήγηση είναι προαιρετική και δεν είναι βέβαιο πόσο ευρέως θα υιοθετηθεί από τις κινεζικές επιχειρήσεις, ωστόσο, η πρόσφατη καθοδήγηση προσθέτει στις αυξανόμενες υποχρεωτικές απαιτήσεις ESG που ισχύουν για τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Από το 2018, οι εισηγμένες εταιρείες στην Κίνα ενθαρρύνονται να δημοσιοποιούν πληροφορίες ESG στο πλαίσιο του Κώδικα Διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας εξέδωσε το 2020 πιλοτική κατευθυντήρια γραμμή για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών πληροφοριών.

Τον Φεβρουάριο τέθηκαν σε εφαρμογή νέα μέτρα για την επιβολή ετήσιων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων ESG σε επιχειρήσεις που θεωρούνταν μεγάλοι ρυπαντές και σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που είχαν τιμωρηθεί για περιβαλλοντικές παραβάσεις εντός των τελευταίων 12 μηνών. Στην πράξη, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών εκδίδει εκθέσεις ESG και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Πρόσφατη έκθεση του WEF και της PwC China διαπίστωσε ότι στα μέσα του 2020, υπήρχαν 1.021 εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν που είχαν δημοσιεύσει εθελοντικά ετήσιες εκθέσεις ESG, σε σύγκριση με 371 εταιρείες το 2009.

Τάσεις επιβολής

Η επιβολή της νομοθεσίας που σχετίζεται με το ESG παρέμεινε επίσης προτεραιότητα για τις ρυθμιστικές αρχές στην Κίνα, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες η ανάρμοστη συμπεριφορά θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική σταθερότητα. Οι αρχές κεντρικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Λαϊκού Δικαστηρίου και της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, εξέδωσαν υποχρεωτικές οδηγίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις υπερωρίες, μετά από μια σειρά ερευνών και προστίμων κατά εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνολογίας για παραβιάσεις της εργασίας που προκάλεσαν δημόσια οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εθνικός στόχος για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών στην Κίνα έχει αναγκάσει περαιτέρω τις ρυθμιστικές αρχές να εντείνουν τις δράσεις επιβολής της νομοθεσίας για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις. Μια προηγούμενη αναθεώρηση των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος το 2015 έδωσε στις αρχές περισσότερα περιθώρια για την καταστολή των παραβάσεων, με αποτέλεσμα την ετήσια αύξηση των συνολικών προστίμων που εκδόθηκαν.

Παρόλο που υπήρξαν κάποιες εικασίες ότι η κινεζική κυβέρνηση μπορεί να χαλαρώσει την επιβολή περιβαλλοντικών μέτρων για να διευκολύνει την οικονομική ανάκαμψη, ο κίνδυνος περιβαλλοντικής συμμόρφωσης παραμένει. Νωρίτερα φέτος, το Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος εξέδωσε σχέδια για τη δημιουργία ομάδων επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της επιθεώρησης. Ο σχηματισμός των ομάδων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πενταετούς σχεδίου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων επιβολής της νομοθεσίας έως το 2025.

Αφιέρωμα - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος - Ο δρόμος προς την αειφορία

Θέματα συμμόρφωσης

Η υποβολή εκθέσεων ESG από τις κινεζικές εταιρείες βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και οι κανονιστικές απαιτήσεις είναι κατακερματισμένες σε διάφορους κλάδους και κυβερνητικές υπηρεσίες. Η πρόσφατα εκδοθείσα εθελοντική καθοδήγηση σχετικά με τα πρότυπα δημοσιοποίησης ESG από το CERD θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ένα καθεστώς υποβολής εκθέσεων με επίκεντρο την Κίνα.

Και ενώ αυτά τα πρότυπα δημοσιοποίησης μοιράζονται κάποιες ομοιότητες με τους κανονισμούς υποβολής εκθέσεων ESG σε άλλες δικαιοδοσίες, η καθοδήγηση των CERD δίνει μεγάλη έμφαση στη συμμόρφωση με την κινεζική νομοθεσία και, ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων είναι πιθανό να διαφέρουν σημαντικά από τα πλαίσια των ΗΠΑ ή της ΕΕ.

Με πληροφορίες από www.esgstories.gr

Must Reads
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER