Η αυξανόμενη σημασία του ESG στην πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων

Η αυξανόμενη σημασία του ESG στην πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων

Ορισμένοι δείκτες αποτελούσαν πάντα μέρος της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων και ειδικότερα της ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου (credit risk), όπως, για παράδειγμα, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής των υποχρεώσεων των δανειοληπτών σε συνδυασμό με επιμέρους παράγοντες που σχετίζονται με τη χώρα και τον υπό εξέταση κλάδο.

Disclaimer: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αναφορά στο RAWMATHUB.GR (με ενεργό link) ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του RAWMATHUB.GR. 

Κατά τα τελευταία χρόνια, και καθώς οι περιβαλλοντικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες, καθώς και οι παράγοντες διακυβέρνησης (ESG) είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, η σχετική σημασία τους όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα έχει αυξηθεί. Τα ενδιαφερόμενα μέρη συνειδητοποιούν περισσότερο την επίδραση της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή την επίδραση των επιχειρήσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο περιβάλλον. Ειδικά για την περίπτωση οργανισμών που υπόκεινται σε ρυθμιστικά πλαίσια (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων) η επίδραση αυτή αρχίζει να αποκτά μεγάλη σημασία καθόσον οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για αυτά τα ζητήματα.

Οι βέλτιστες πρακτικές ESG «κερδίζουν έδαφος»

Η επίσημη συμπερίληψη των παραγόντων  ESG στην ανάλυση πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίστηκε ως βέλτιστη πρακτική (best practice) σε διεθνές επίπεδο όταν το πλαίσιο Αρχών για Υπεύθυνες Επενδύσεις (Principles for Responsible Investment, PRI) προώθησε την πρωτοβουλία ESG in Credit Risk and Ratings το 2016. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη συστηματική ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης μιας επιχείρησης.

Σήμερα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι παράγοντες ESG επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, η S&P Global Ratings υποβάθμισε πολλές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στις αρχές του 2021, αναφέροντας «σημαντικές προκλήσεις και αβεβαιότητες που προκλήθηκαν λόγω της ενεργειακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της συρρίκνωσης της αγοράς λόγω της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Ως εκ τούτου, τα θέματα ESG βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη για τους επαγγελματίες των επενδύσεων και της διαχείρισης κινδύνου. Μια θετική συνέπεια ήταν η απαίτηση από τους επενδυτές και τις ρυθμιστικές αρχές για υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις αναφορών ESG από τις επιχειρήσεις.

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription

Το ESG ως μέρος του S&P Global Market Intelligence Credit Assessment Scorecards

Οι Credit Assessment Scorecards παρέχουν ένα δομημένο πλαίσιο για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, δημιουργώντας πιστωτικά scores που δίνουν μια αρκετά πλήρη εικόνα του κινδύνου. Οι scorecards είναι εύχρηστα εργαλεία που βασίζονται σε ένα μείγμα ποσοτικών και ποιοτικών ερωτήσεων, ως πλαίσιο ελέγχου, για τον εντοπισμό βασικών κινδύνων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία (α) για χαρτοφυλάκια χαμηλού κινδύνου που, εξ ορισμού, δε διαθέτουν τα εσωτερικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παραγωγή στατιστικών μοντέλων και (β) για επενδύσεις που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες (π.χ. χρηματοδότηση έργων).

Ωστόσο, δε θεωρούνται όλοι οι παράγοντες ESG σημαντικοί για τον πιστωτικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, εταιρείες που παράγουν προϊόντα χωρίς άμεσα διαθέσιμα υποκατάστατα (π.χ. τσιμέντο) παρά τα υψηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν από την ίδια την παραγωγική διαδικασία, δε θα επηρεαστούν σημαντικά από άποψη πιστοληπτικής ικανότητας, παρόλο που αυτές οι εταιρείες μπορεί να αντιμετωπιστούν αρνητικά από την άποψη της βιωσιμότητας. Έτσι, μόνο ένα υποσύνολο παραγόντων ESG, συλλογικά γνωστών ως παράγοντες ESG πιστωτικού κινδύνου, θα επηρεάσει τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

Οι Scorecards με ESG Credit Metrics είναι scorecards που περιλαμβάνουν διακριτούς παράγοντες ESG πιστωτικού κινδύνου. Αυτοί οι παράγοντες εξετάζονται λεπτομερώς παράλληλα με την πιστωτική ανάλυση που αποτυπώνεται στις «παραδοσιακές» scorecards, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να αποτυπώνουν τον αντίκτυπο των παραγόντων ESG στον πιστωτικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια της τακτικής διαδικασίας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι πιστωτικοί παράγοντες ESG παρατίθενται στην ακόλουθη εικόνα, ωστόσο, σε κάθε επενδυτική επιλογή χρησιμοποιούνται οι πιο συναφείς. Για παράδειγμα, οι κίνδυνοι από σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές δεν θα ληφθούν υπόψιν στην αξιολόγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε γεωφυσικά σταθερές τοποθεσίες.

Παράγοντες ESG που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων (πηγή: ESG - Environmental, Social, And Governance Principles In Credit Ratings, S&P Global Ratings)

Δεδομένου ότι οι scorecards είναι εξειδικευμένες για κάθε επιχειρηματικό τομέα, ο αντίκτυπος και η σημασία των παραγόντων προς αξιολόγηση θα ποικίλλει σε ένταση και θέση εντός του σχετικού πλαισίου scorecard. Για παράδειγμα, η δομή διακυβέρνησης είναι λιγότερο σημαντική για οντότητες σε κλάδους που υπόκεινται σε σημαντική ρυθμιστική εποπτεία. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει μεγαλύτερη διαφάνεια, ευαισθησία και αξιοπιστία σε σύγκριση με τη χρήση μίας γενικής πιστοληπτικής αξιολόγησης με βάση το ESG. Η εν λόγω προσέγγιση προσαρμόζει την τελική βαθμολογία πιστοληπτικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τους επιλεγμένους παραγόντες ESG.

Όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, μαζί με την παραδοσιακή βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας, οι scorecards παρέχουν μετρήσεις πιστοληπτικής ικανότητας βάσει παραγόντων ESG για κάθε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και παράγοντα διακυβέρνησης. Αυτές οι μετρήσεις είναι αλφαριθμητικές ποσοτικοποιήσεις της επίδρασης των παραγόντων E, S και G στο τελικό πιστωτικό σκορ και εμφανίζονται σε συνεχή κλίμακα από το 1 έως το 5, με το 1 να είναι θετικό και το 5 πολύ αρνητικό. Οι μετρήσεις αποδεικνύονται κρίσιμα μεγέθη για την κάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών απαιτήσεων.

Credit Assessment Scorecards, S&P Global Market Intelligence

Πηγή: spglobal.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ RAWMATHUB.GR
Αφιέρωμα - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER