ΣΙΔΕΝΟΡ: Νέο EPD για τη μονάδα της Θεσσαλονίκης

ΣΙΔΕΝΟΡ: Νέο EPD για τη μονάδα της Θεσσαλονίκης

Η χαλυβουργική μονάδα της ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη έλαβε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration, EPD) για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος SD σε μορφή ευθύγραμμων ράβδων κουλούρων, πλεγμάτων και κλωβών. Οι θυγατρικές της εταιρείας, Sovel στον Αλμυρό και Stomana στη Βουλγαρία έχουν ήδη λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Η χαλυβουργική μονάδα της ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη, μέσω της EPD, εξασφαλίζει ότι παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστες και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων της. Με τις EPDs, τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε κάθε επιχείρηση και κλάδο, μπορούν να αξιολογήσουν με ακρίβεια τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων τους και να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους, ώστε να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις αειφορίας.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ έδωσε στη δημοσιότητα πρόσφατα την Έκθεση Βιωσιμότητας της για το 2022, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ σε θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, το 2022 ο όμιλος προχώρησε σε ενίσχυση του αντικτύπου του στην κοινωνία και την οικονομία, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Ακόμη, έλαβε μέτρα ενίσχυσης των λειτουργικών μετρήσεων που αξιοποιεί, ενώ έδωσε προτεραιότητα στην αξιοπιστία των δεδομένων ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει καλύτερα την πρόοδό που καταγράφει.

«Προσπαθούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Χρησιμοποιώντας το scrap ως μοναδικό πηγαίο υλικό για την παραγωγή χάλυβα, αντί για χρήση σιδηρομεταλλεύματος, ελαχιστοποιούμε τις εκπομπές άνθρακα και προωθούμε τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας», ανέφερε ο CEO του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, Γιώργος Μίχος.

Ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΕΝΟΡ για την οικονομική χρήση του 2022 ανήλθε σε 646,49 εκατ. ευρώ, έναντι 449,052 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44% ως απόρροια της αύξησης της ζήτησης και των τιμών των προϊόντων χάλυβα. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για την οικονομική χρήση του 2022 σε κέρδη 12,97 εκατ. ευρώ, έναντι 23,76 εκατ. στην οικονομική χρήση του 2021.

Επίσης, η εταιρεία προχώρησε το 2022 σε αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 120,8 εκατ. ευρώ και πώληση της θυγατρικής Dojran Steel έναντι ποσού 42,76 εκατ. ευρώ, που χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ύψους 146,8 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. To αποτέλεσμα των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης και της κερδοφορίας της εταιρείας εντός του 2022, είναι η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της ΣΙΔΕΝΟΡ κατά 70,3 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με το 2021.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER