Allianz Commercial: Η μαζική ξυλεία μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευών

Allianz Commercial: Η μαζική ξυλεία μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευών

Η μαζική ξυλεία (mass timber) μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευών, επιφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στο κόστος και στον έλεγχο της ποιότητας, μειώνει το χρόνο κατασκευής αλλά ταυτόχρονα εισάγει νέα σενάρια κινδύνων και πιθανών επιπτώσεων. Η έκθεση Emerging Risk Trend Talk της Allianz Commercial επισημαίνει τα κύρια οφέλη και τους κινδύνους από την αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς μαζικής ξυλείας, η οποία οφείλεται στη ζήτηση για πιο βιώσιμα δομικά υλικά.

Οφέλη της μαζικής ξυλείας

Η έκθεση της Allianz Commercial εξετάζει σε βάθος ένα βιώσιμο οικοδομικό υλικό, τη μαζική ξυλεία, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ κρίσιμο δομικό στοιχείο για τις κατασκευές των πόλεων στο άμεσο μέλλον, δεδομένης της ανάγκης του κατασκευαστικού τομέα να μειώσει την εξάρτηση του από το σκυρόδεμα και το χάλυβα για να μειώσει τις εκπομπές CΟ2. Σύμφωνα με την έρευνα, η χρήση της μαζικής ξυλείας συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των αειφόρων κατασκευών, καθώς έχει χαμηλότερο κόστος και λιγότερες εκπομπές CO2.

Ειδικότερα, εκπέμπει περίπου 50% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από το σκυρόδεμα και περίπου 25% λιγότερο από το χάλυβα. Επιπλέον, το συγκεκριμένο υλικό είναι πιο αποδοτικό ως προς το κόστος, αλλά εξίσου ανθεκτικό με το σκυρόδεμα και το χάλυβα. Ταυτόχρονα, η χρήση της μαζικής ξυλείας παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Σημειώνεται πως παρά το γεγονός πως η παγκόσμια αγορά κατασκευών από μαζική ξυλεία παραμένει μια εξειδικευμένη αγορά, εντούτοις έχει τεράστια δυναμική ανάπτυξης. Το 2021 μόνο παρήγαγε 857 εκατ. δολάρια, ενώ προβλέπεται να φτάσει τα 1,5 δισ. δολάρια μέχρι το 2031, με CAGR 6,0%.

Αφιέρωμα - Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Κίνδυνοι και προβλήματα

Η έρευνα της Allianz Commercial τονίζει πως με τη χρήση μαζικής ξυλείας, θα προκύψουν νέοι κίνδυνοι στις κατασκευές. Πιο σημαντικός κίνδυνος παραμένει η πυρκαγιά, με τον κίνδυνο αυτό να πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια ζωής ενός κτιρίου, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η πυρκαγιά είναι ήδη η πιο ακριβή αιτία όλων των ζημιών ασφάλισης κατασκευών & τεχνικών έργων, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) της αξίας 22.000 αποζημιώσεων που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας, σύμφωνα με την Allianz.

Επιπλέον, ο κίνδυνος κατάρρευσης κατά τη φάση ψύξης μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τα ξύλινα στοιχεία, ενώ τα κτίρια με εύφλεκτα στοιχεία διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Επιπλέον, σημαντική απειλή για τα ξύλινα κτίρια, αλλά και δεύτερη πιο δαπανηρή αιτία αποζημιώσεων στις κατασκευές, σύμφωνα με την ανάλυση της Allianz είναι οι φυσικοί κίνδυνοι, όπως οι ακραία δυνατοί άνεμοι και οι πλημμύρες. Τα ξύλινα κτίρια που εκτίθενται σε πλημμύρες ενδέχεται να απαιτούν δομικούς ελέγχους, ξήρανση και επισκευές, επη ρεάζοντας τις αναμενόμενες λειτουργικές απώλειες.

Οι ζημιές από το νερό αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα σε ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα. Η μαζική ξυλεία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών, της εισροής νερού και των διαρροών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Για τον μετριασμό των ζημιών από το νερό, τα στοιχεία μαζικής ξυλείας μπορούν να κατασκευάζονται με μειωμένη περιεκτικότητα σε υγρασία και να αποθηκεύονται σε ελεγχόμενες ατμόσφαιρες. 

Επιπλέον, θέματα παραγωγής, μεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις κατασκευές με μαζική ξυλεία, καθώς έχουν μια μοναδική αλυσίδα εφοδιασμού και η διαδικασία που ακολουθούν διαφέρει από την παραδοσιακή πλαισίωση από σκυρόδεμα και χάλυβα. Επιπλέον, εάν μια συγκεκριμένη παρτίδα στοιχείων μαζικής ξυλείας έχει κάποιο ελάττωμα, μπορεί να επηρεαστούν πολλά στοιχεία σε μια κατασκευή ή σε διάφορες τοποθεσίες έργου.

Τα ελαττωματικά προϊόντα είναι ήδη η τρίτη πιο δαπανηρή αιτία ασφαλιστικών αποζημιώσεων για κατασκευές/μηχανικές εργασίες, σύμφωνα με την Allianz. Οι ζημιές μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις καθώς το κόστος επισκευών ή αντικαταστάσεων κατασκευών από μαζική ξυλεία μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των κατασκευών που κατασκευάζονται με συμβατικά δομικά υλικά.

Τέλος, η προσβολή από τερμίτες και έντομα, αν και δεν είναι συνηθισμένη σε όλες τις περιοχές του κόσμου, μπορεί να αποτελέσει σημαντική απειλή για τα κτίρια από μαζική ξυλεία, προκαλώντας ενδεχομένως εκτεταμένες δομικές ζημιές με την πάροδο του χρόνου. Δεδομένου ότι η προσβολή από τερμίτες εμφανίζεται συνήθως σταδιακά, η έκθεση σε αξιοσημείωτες ζημιές κατά τη φάση κατασκευής είναι χαμηλή σε σύγκριση με τη φάση λειτουργίας. 

rawmathub.gr linkedin newsletter subscription
foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER