Πλατφόρμα CinderOSS: ένα πλήρες ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον για τον κυκλικό κατασκευαστικό τομέα

Πλατφόρμα CinderOSS: ένα πλήρες ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον για τον κυκλικό κατασκευαστικό τομέα

Το CINDERELA One-Stop-Shop (CinderOSS) είναι μια πλατφόρμα που παρέχει ένα εξ ολοκλήρου ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον και μια ποικιλία υπηρεσιών σε φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας έργων -αστικών κατασκευών- με τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών (SRM - Secondary Raw Materials) που ανακτώνται από τοπικές/περιφερειακές ροές αποβλήτων.

Το έργο CINDERELLA που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON2020 της Ε.Ε, έχει ως στόχο να αναπτύξει και να επιδείξει ένα νέο δυναμικό επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας CinderCEBM (Circular Economy Business Model) για να βοηθήσει τις εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρηματικές δράσεις που θα βασίζονται σε ευκαιρίες αξιοποίησης πόρων από απόβλητα –δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Το έργο έχει 13 εταίρους από 7 χώρες: Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβενία, Ιταλία, Σερβία, Ισπανία. Στο έργο αξιοποιούνται διαφορετικά σημεία ροής αποβλήτων, δηλαδή απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, βιομηχανικά απόβλητα, αστικά στερεά απόβλητα και λυματολάσπη, τα περισσότερα από τα οποία σήμερα οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή/και αποτεφρώνονται. Η καταλληλότητά τους για χρήση σε δομικά υλικά αποδεικνύεται μέσω δραστηριοτήτων επίδειξης μεγάλης κλίμακας στη Σλοβενία, την Κροατία και την Ισπανία.

Με την υποστήριξη της πλατφόρμας CinderOSS, στόχος είναι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο (CEBM) για τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών (SRM) σε αστικές περιοχές, να συνδέσει αποτελεσματικά τις διάφορες βιομηχανίες: τον κατασκευαστικό τομέα και τις δημοτικές υπηρεσίες, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, επενδυτές, εταιρείες και ευρύ κοινό.

Η υπηρεσία «μίας στάσης» CinderOSS, σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει:

  • μια πλατφόρμα ΤΠΕ για την παρακολούθηση και μοντελοποίηση των ροών αστικών αποβλήτων προς προϊόντα, την εμπορία και την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας,
  • την παραγωγή και εμπορία δομικών προϊόντων με βάση τα SRM και
  • την οικοδόμηση με δομικά προϊόντα με βάση τα SRM που υποστηρίζονται από τη μοντελοποίηση κτιριακών πληροφοριών (BIM).

Θα παρέχει ποικίλες υπηρεσίες που θα προάγουν τα επιχειρηματικά μοντέλα που σχετίζονται με τα απόβλητα που παράγονται από τις κατασκευές. Οι υπηρεσίες αυτές θα βασίζονται στις συσσωρευμένες πληροφορίες όλων των δράσεων στο πλαίσιο του έργου CINDERELA, όπως πληροφορίες για τα προϊόντα SRM, επιδείξεις και τα σχετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Επιπλέον, δεδομένου ότι το εργαλείο έχει περισσότερες δυνατότητες από την απλή προβολή πληροφοριών του CINDERELA, το εργαλείο θα συμπληρωθεί με τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη.

Το CinderOSS βρίσκεται επί του παρόντος σε ανοικτή beta έκδοση, υπό συνεχή βελτίωση με εσωτερικές και εξωτερικές δοκιμές. Αυτή η τρέχουσα έκδοση του CinderOSS διαθέτει τρία κύρια συστατικά:

  • Βάση δεδομένων CinderOSS: παρέχει μια βιβλιοθήκη για όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση κυκλικών δομικών υλικών από απόβλητα. Οι διάφορες ενότητες παρέχουν πληροφορίες για τις διάφορες πτυχές που είναι σχετικές με τη δημιουργία, την εκμετάλλευση και τη συνεργασία με κυκλικές επιχειρηματικές πρακτικές.
  • Business Finder: Εργαλείο για την αναζήτηση εταίρων στην κυκλική οικονομία, από επιχειρηματίες μέχρι ερευνητικά ιδρύματα και φορείς χάραξης πολιτικής.
  • Αγορά: αγορά και πώληση δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων στην ηλεκτρονική αγορά.

Η πλατφόρμα θα παρουσιαστεί στο τελικό συνέδριο του έργου CINDERELA με τίτλο: CinderOSS – a tool for building digital circular construction hubs in cities ως μια παράλληλη εκδήλωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Smart City Expo World Congress, που θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη, Ισπανία, Smart City Expo Συνεδριακό Κέντρο CC1, τηνΠέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 (9:30 – 12:30).

Πηγή: web.tee.gr

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER