ΥΠΕΝ: Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού

ΥΠΕΝ: Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού

Με απόφαση του ΥΠΕΝ καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος της Χώρας.

Τα γενικά άρθρα της απόφασης περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία:

  1. Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (γεωθερμικά πεδία) και στις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) της Χώρας, πραγματοποιείται από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας ευρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο ή η ΠΓΘΕ ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτών μετά από διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας δύναται να γίνει και με τη διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου προς την αρμόδια ως άνω αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 30 της απόφασης.
  2. Δεν εκμισθώνονται δικαιώματα έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε γεωθερμικά πεδία ή ΠΓΘΕ που έχουν προηγουμένως εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί δικαιώματα έρευνας και για όσο χρόνο αυτά παραμένουν ισχυρά ή εάν εκτελούνται έρευνες από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), δημόσιους ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε συγκεκριμένα τμήματα γεωθερμικών πεδίων ή ΠΓΘΕ βάσει έγκρισης από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 6 του ν.4602/2019.
  3. Η ΕΑΓΜΕ και ο εκμισθωτής υποχρεούνται να παραδώσουν στον μισθωτή όλα τα στοιχεία που τυχόν διαθέτουν για το εκμισθωμένο γεωθερμικό πεδίο ή ΠΓΘΕ.
  4. Σε περίπτωση εκμίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας σε τμήμα ή τμήματα ενός γεωθερμικού πεδίου ή μιας ΠΓΘΕ, στη συνέχεια δύναται να εκμισθωθεί μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης, ενώ το δικαίωμα της διαχείρισης παραμένει υποχρεωτικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΑΠ137972/1210, 28-12-2022) είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/

foolwo rawmathub.gr on Google News
Image

Έγκυρη ενημέρωση για την αξιακή αλυσίδα των raw materials

NEWSLETTER